پس از آنکه اسکیت‌سواران مبتدی در راه رفتن (به شکل V  و parallel ) و سُر خوردن بر روی یک اسکیت و فشارهای کوچک[1] اسکیت دیگر به عقب مهارت کافی را کسب نمودن، برای افزایش توانمندی و سرعت آنها باید فشار اسکیت به پهلو در حالت لانج را نیز به آنها آموزش داد.

هدف اصلی قرار گرفتن هر دو اسکیت در یک خط و فشار به پهلو[2] است نه فشار به عقب

فشار به عقب

فشار به پهلو

اجرای حالت لانج به تقویت این مهارت کمک بسیاز زیادی خواهد کرد پس تمرین آنرا بر روی اسکیت و در تمرینات بدون اسکیت دنبال کنید.

تمرین بدون اسکیت حالت لانج

وضعیت ساختاری و نحوه تقسیم وزن در حالت لانج

در اجرای حالت لانج اسکیت پای تکیه‌گاه را زیر سر(بین فاصله شانه‌ای و لگنی)، به صورت عمود و درحالی که زانوی آن خم می‌باشد و فاصله ساق پا و زبانه اسکیت پُر شده نگهداشته و وزن بیشتر را بر روی آن نگهدارید.

اجرای ایستای[3] فشار به پهلو بر روی هر دو پا

ابتدا بر روی تمرینات بدون اسکیت و اجرای بدون حرکت حالت لانج ممارست کنید.

بعد از آنکه تسلط نسبی بر روی اجرای ایستا حالا نوبت آن است که حرکت کرده و بعد از قرار گرفتن در موقعیت آماده سازی با انتقال درست وزن و ایجاد ساختار صحیح پوش به پهلو را اجرا نمائید.

اجرای پویا[4] فشار به پهلو

با تکرار و تمرین حالت لانج به‌تدریج سرعت اسکیت سواران بهبود خواهد یافت.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link[1] small pushs

[2] sideway push

[3] Static implementation

[4] Dynamic implementation