عنوان:

Fish

فیش

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید.

توضیحات:

ابتدا مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

از چند متر عقب تر از موانع حرکت خود را شروع کرده و در موقعیت آماده سازی (صلیبی شکل) قرار بگیرید.

دستها به طرفین و شانه ها نسبت به مسیر حرکتی عمود منصف باشد.

ساق پای خود را به زبانه اسکیت بچسبانید و با حرکت پنجه ها(چرخ اول اسکیت) از ناحیه مچ و زانوها به چپ و راست حرکت ماهی وار خود را به وجود بیاورید.

کمی وزن بر روی پاشنه ها بیشتر از پنجه باشد.

از گردش بالاتنه و نقاط شانه ای و همچنین چرخش نقاط لگنی و کمری حتی المقدور خودداری کنید.

حرکت معکوس در نیم تنه پایینی و استفاده جزئی از لبه های متناظر ایجاد کننده این ترفند است.

از خم شدن بدن به سمت جلو عقب و یا طرفین جلوگیری کنید.

برای نگاه کردن به مسیر حرکت و یا موانع از خم کردن گردن و نه شانه و کمر استفاده کنید.

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.